1 / 1

مشتریان مرکاتیک

برندهایی که به مرکاتیک اعتماد کرده اند
  • گروه مرکاتیک همیشه در کنار ما بود
    علی شادمهری
    مدیر عامل کارمین

گروه مرکاتیک با تمرکز بر حوزه های مختلف بازاریابی، پیشنهادات روزآمد و تخصصی کسب و کار را با تکیه بر بازوهای توانمند خود، ارائه می دهد.